domowa

Serigraph Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000178466.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.660.000 PLN
NIP: 967-11-05-044